Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Thầy Hội Trưởng Thượng Toạ Thích Tuệ Tĩnh đến thăm và chào mừng các em học sinh niên học mới 2023-2024