Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Tổng Vệ Sinh Lớp Học – Clean Up Day Sept 10, 2023

Xin chào mừng phụ huynh và học sinh niên học mới 2023-2024;

Để chuẩn bị cho niên học mới, xin mời phụ huynh và các em học sinh lớp tiếng Việt tập trung về TV Bồ Đề làm vệ sinh lớp học lúc 12:00 chiều Chủ Nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2023.  Nhờ phụ huynh nam đem theo dụng cụ kiểm tra lại tất cả bàn ghế để bảo đảm an toàn cho các em.

Địa điểm tập trung: lầu 2 trường học

Xin cám ơn

Ban Phụng Sự

Chú Ý: Ngày khai giảng niên học mới là Chủ Nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023 (Sẽ có email thông báo chương trình riêng)


Dear parents & students;

To prepare for the new school year 2023-2024, we would like to invite parents & students of Vietnamese class to gather on TV Bo De to clean the classroom at 12:00pm on Sunday September 10, 2023.  We also need parents to bring a tool to check all tables and chairs to ensure the safety for students.

Location: 2nd floor school building

Thank you so much for your support

p/s The 1st day of Vietnamese school is on Sunday Sept 17, 2023.  There will be a program to email out next week.