Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
ht Thích Thanh Từ
HT Thích Thanh Từ

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Kinh Kim Cang

Bài GiảngPhần 
Kinh Kim Cang 01 – Thích Đắc Huyền
1234
567 
Kinh Kim Cang 01 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 02 – Thích Đắc Huyền
1234
567 
Kinh Kim Cang 02 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 03 – Thích Đắc Huyền
1234
56  
Kinh Kim Cang 03 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 04 – Thích Đắc Huyền
1234
56  
Kinh Kim Cang 04 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 05 – Thích Đắc Huyền
1234
567 
Kinh Kim Cang 05 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 06 – Thích Đắc Huyền
1234
56  
Kinh Kim Cang 06 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 07 – Thích Đắc Huyền
1234
567 
Kinh Kim Cang 07 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 08 – Thích Đắc Huyền
1234
56  
Kinh Kim Cang 08 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 09 – Thích Đắc Huyền
1234
56  
Kinh Kim Cang 09 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 10 – Thích Đắc Huyền
1234
56  
Kinh Kim Cang 10 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 11 – Thích Đắc Huyền
1234
56  
Kinh Kim Cang 11 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 12 – Thích Đắc Huyền
1234
56  
Kinh Kim Cang 12 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 13 – Thích Đắc Huyền
1234
567 
Kinh Kim Cang 13 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 14 – Thích Đắc Huyền
1234
56  
Kinh Kim Cang 14 – Thich dac Huyen
Kinh Kim Cang 15 – Thích Đắc Huyền
1234
567 
Kinh Kim Cang 15 – Thich dac Huyen