Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht Thích Thanh Từ
HT Thích Thanh Từ

Mộng

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Những Ngày Lễ & Thọ Bát Quan Trai

Từ 07/2023 – 02/2024

Tháng 7
 • 8-9: Thọ Bát quan trai
Tháng 8
 • 5-6: Thọ Bát quan trai
 • 22: (Mồng1/2 Nhuần) Sám hối buổi sáng
Tháng 9
 • 3: LỄ VU LAN – TỰ TỨ
 • 19 (Mồng 1/8): Sám hối buổi sáng
 • 29 (Trung Thu 15/8): Sám hối buổi sáng
 • 30/9-1/10: Thọ Bát quan trai
Tháng 10
 • 14 (30/8 ÂL): Sám hối buổi sáng
 • 28 (14/9 ÂL) Sám hối buổi sáng
 • 28-29: Thọ Bát quan trai
Tháng 11
 • 13 (Mồng 1/10): Sám hối buổi sáng
 • 25-26: Thọ Bát quan trai
 • 27(Rằm 15/10): Sám hối buổi sáng
Tháng 12
 • 13 (Mồng 1/11): Sám hối buổi sáng
 • 25 (Rằm 15/11) Sám hối buổi sáng
 • 30-31: Thọ Bát quan trai
Tháng 01/2024
 • 11 (Mồng 1/12): Sám hối buổi sáng
 • 18 (Mồng 8/12) Lễ Phật Thành Đạo
 • 25: Sám hối buổi sáng
 • 27-28: Thọ Bát Quan Trai
Tháng 02/2024
 • 9(30/12/2023 ÂL): Giao Thừa – Vía Phật Di Lặc
 • 10: Mồng 1 Tết Năm Giáp Thìn