Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Thông Báo Cuối Khóa 2023

Tất cả các em học sinh sẽ có bài kiểm tra cuối khóa.  Thời khóa biểu tùy theo lớp vào Chủ Nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 hoặc 18 tháng 6 năm 2023. Xin phụ huynh vui lòng hỗ trợ nhắc nhở các em ôn bài tập và đưa đến lớp đầy đủ.

Nhắc nhở: Lễ Bế Giảng sẽ vào Chủ Nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023.

Chân thành cảm ơn


All students will have their final exam on either Sunday 6/11/2023 or 6/18/2023 depending on the teachers of each class.  Parents, please remind your child(ren) to review school work and attend class as scheduled.  

Note:  End of the School Year ceremony will be on June 25th 2023.

Thank you